Monthly Schedule -June, 2018

  Mass Time Events
1 Fri 10:00 First Friday Mass 10:45 Bible study (Japanese)
2 Sat 7:00 Mass    
18:00 Mass
3 Sun 8:00 Mass (English)    
10:30 Mass (Japanese / First Holy Communion)
6 Wed 19:00 Mass    
7 Thu 7:00 Mass    
8 Fri 10:00 Mass    
9 Sat 7:00 Mass    
18:00 Mass    
10 Sun 8:00 Mass (English) 9:30 First Communion Class
10:30 Mass 10:15 Sunday School (Japanese)
    11:30 Church Cleaning(All members)
13 Wed 19:00 Mass    
14 Thu 7:00 Mass 10:30 Bible lecture (Sr. Kageyama, in Japanese)
    19:00 Bible study (Japanese)
15 Fri 10:00 Mass 10:45 Bible study (Japanese)
16 Sat 7:00 Mass    
18:00 Mass    
17 Sun 8:00 Mass (English)    
10:30 Mass    
15:00 Mass (Spanish) (Misa en español)    
20 Wed 19:00 Mass    
21 Thu 7:00 Mass    
22 Fri 10:00 Mass    
23 Sat 7:00 Mass    
18:00 Mass
24 Sun 8:00 Mass (English) 9:00 Church Cleaning (International Division)
10:30 Mass,  Baptism 12:00 Youth party
27 Wed 19:00 Mass    
28 Thu 7:00 Mass 19:00 Bible study (Japanese)
29 Fri 10:00 Mass    
30 Sat 7:00 Mass    
18:00 Mass